แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
   
 
   

                               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๗ (๔)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562