ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ตรงข้ามจุดรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่ ๔
   
 
    โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ตรางข้ามจุดรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่ ๔ โดยวางหินระยะทาง 50.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร Slop ๗.๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.ทุ่งปรังกำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2564